تبلیغات
ناظرین کشاورزی 2 - کلزا
 
ناظرین کشاورزی 2
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : SA LAR
شنبه 25 بهمن 1393 :: نویسنده : علی *
Image result for ‫کلزا‬‎

كلزا گیاهی است از خانواده شب بو (Brasicaceae) ، یك ساله، دگرگشن و یكی ازمهم ترین گیاهان زراعی كه از دانه آن جهت تولید روغن استفاده می‌شود. در دهه اخیر این محصول روغنی از نظر متوسط عملكرد روغن جهانی از رتبه پنجم به رتبه سوم صعود كرده است كه كشورهای اروپائی و كانادا و چین و هند قسمت اعظم روغن خود را از آن تهیه می‌كنند. به دلیل وجود گونه هایی با خصوصیات متفاوت ، امكان كشت آن در شرایط سرد ، گرم و معتدل دنیا وجود دارد. مبداء آن كشورهای آسیای میانه و اروپا است. دراستان گلستان كلزا با تیپ رشد بهاره كشت می‌گردد. مقاومت به شوری كلزا حدوداً ازگندم بیشتر و از جو كمتر است و آستانه خسارت ناشی از شوری در ارقام تجاری حدود 6-5 دسی زیمنس بر متر می‌باشد. درمناطقی ازاستان كه دارای بارندگی 350-300 میلیمترمی باشد می‌توان به صورت دیم اقدام به كشت این محصول نمود. درحال حاضر بجز نخود كه به علت نداشتن بازار اقتصادی مناسب امكان كشت آن درسطح وسیع وجود ندارد كلزا تنها گیاهی است كه درتناوب با گندم و جو می‌تواند به عنوان یك محصول پائیزه اقتصادی كشت شود وضمن تولید، نقش بسیار مؤثری دركنترل آفات خاك زی مانند زابروس دراراضی دیم استان داشته باشد.

 

آماده سازی زمین و تهیه بستر مناسب:

        آماده سازی زمین و تهیه بستر مناسب یكی از شرایط اصلی موفقیت زراعت كلزا می باشد. بذور كوچك كلزا نیاز به بستر كاشت مرطوب با بافت مناسب دارد تا رطوبت كافی برای جوانه زنی و رشد را در اختیار داشته باشد. كلوخه هایی با قطر بالای 3 سانتی متر دربستر آماده كشت باعث عدم سبز مطلوب می شود.

شخم با گاو آهن برگرداندار

خارج كردن خاك از حالت پیوستگی و سست كردن منطقه نفوذ ریشه و انجام خاك ورزی به منظور نرم كردن  لایه سطحی خاك و آماده سازی بستر بذر بوسیله انجام عملیات شخم با گاوآهن برگردان دار صورت می گیرد. با خرد كردن بقایای گیاهی كشت قبلی بوسیله ساقه خردكن ها و برگردان كردن و مدفون ساختن این بقایا در خاك ، مواد آلی در خاك پوسیده شده و به خاك باز می گردد. این عملیات در رطوبت خاك حدود 20-15 درصد بهترین شرایط را برای شخم ایجاد می كند به طوری كه لایه خاك درحین برگردان شدن از هم گسسته می شود. شخم تابستانه در اراضی آیش در كنترل علف های هرز مؤثر بوده و در مدیریت زراعی یك محصول نقش مهمی دارد. برای انجام عملیات شخم مطلوب، تنظیمات درست و تراز بودن گاوآهن باعث یكنواختی عمق شخم می گردد. لازم به ذكر است در اراضی دیم وخشك استفاده از گاو آهن برگراندار برای خاك ورزی توصیه نمی شود.

شخم با گاو آهن قلمی

حفظ بقایای گیاهی به مقدار كم در سطح خاك برای پایداری خاك ورزی به همراه خراش دادن لایه سطحی خاك برای خارج ساختن خاك از حالت پیوستگی به وسیله گاو آهن قلمی امكان پذیر است. خاك ورزی های سطحی به وسیله گاو آهن قلمی باعث تسریع در خشك شدن لایه سطحی گردیده و در نتیجه تغییر رطوبت یكنواخت تری را در سطح خاك ایجاد كرده و زمان لازم برای عملیات دیسك وخردكردن كلوخه ها را كاهش می دهد. از طرف دیگر بستر خاك نرم تری را در سطح خاك درست می كند كه برای بذرهای ریزی مانند كلزا مناسب بوده و باعث استقرار بهتر بذر و تسریع در جوانه زنی می گردد. این شرایط در اراضی آبی مخصوصاً در هنگام بارندگی های پیاپی پاییزه كه زمان عملیات شخم بعد از برداشت سویا و پنبه بسیار محدود می شود بیشتر مشهود است.    

دیسك

برای خرد كردن و  نرم كردن لایه شخم و آماده سازی بستر بذر و همچنین مخلوط كردن كودهای شیمیایی با خاك از دیسك استفاده می شود كلوخه های خاك در رطوبت 18 درصد بهتر از هم جدا شده و تعداد دفعات عملیات دیسك را كاهش می دهد. استفاده از پره های كنگره ای در ردیف جلوی دیسك در خرد كردن خاك تأثیر بیشتری دارد. در اراضی دیم كم باران برای حفظ رطوبت خاك می توان به جای شخم فقط از دیسك برای عملیات خاك ورزی استفاده كرد.

 

كاشت با خطی كار

درمحصولات ریزدانه مانند كلزا به دلیل كوچك بودن بذر و ناهمواری سطح بستر بذر نباید كشت در عمق انجام گرفته بلكه خطی كارها باید برای كاشت سطحی در خاك تنظیم شوند و ترجیحاً از خطی كارهایی با موزع های ریزدانه كار استفاده شود كه بتواند میزان بذر توصیه شده را با دقت بیشتری كشت نماید.

كاشت با كمبینات

تركیب ادوات خاك ورزی و كاشت برای  تسریع در آماده سازی زمین و استقرار بذر در خاك به صورت ادوات تركیبی یكی از وسایلی است كه محدودیت زمان كشت در استان را كاهش داده و دستگاه هایی مانند كمبینات ها مخصوصاً در اراضی وسیع دشت و زمین های بزرگ می تواند در جلوگیری از كاشت تأخیری كلزا تأثیر مهمی داشته باشد. استفاده از سیكوتیلر در جلوی كارنده، ضمن بهم زدن خاك و خرد كردن كلوخ ها، بستر یكنواختی را آماده كرده و شیار بازكن های خطی كار، بذر را درخاك قرار می دهد. بنابراین در زمان كمتری ، اراضی منطقه به زیر كشت می روند البته در خاك های بسیار مرطوب، نفوذ تیغه های دوار عمودی در خاك و بیرون آوردن گل و كلوخه های مرطوب، باعث عدم آماده سازی مطلوب بستر بذر گردیده و عمق كاشت را غیر یكنواخت می كند كه در این مناطق توصیه نمی شود.   

 

مصرف کودهای شیمیایی:

كود شیمیائی مورد نیاز براساس آزمون خاك تعیین می‌گردد. درصورت فراهم نبودن امكانات آزمایشگاهی دریك توصیه كلی و برای هر هکتار مقادیر 100-75 كیلوگرم سوپر فسفات تریپل، 150-100 كیلوگرم سولفات پتاسیم وحدود 150-200 كیلوگرم اوره ، 20-10 تن کود آلی پوسیده و 250 گوگرد کشاورزی پیشنهاد  میگردد.

کود ازته:

كلزا نیاز فراوانی به ازت دارد و غالباً به عنوان گیاهی با نیاز بالای ازت مورد توجه است. كلزا ازت مورد نیاز خود را از سه منبع ازت قابل جذب كه در زمان كاشت در خاك وجود دارد، ازت آزاد شده از مواد آلی خاك در طول روده رشد و كودهای ازته تأمین می نماید. كود مورد نیاز كلزا برای دستیابی به عملكردی مطلوب از 50 كیلوگرم ازت تا 240 كیلوگرم در هكتار متفاوت است. در كشت های آبی در شرایطی كه رشد كلزا مطلوب باشد مصرف بالای ازت لازم واقتصادی است ولی در شرایط خشك كه پتانسیل تولید كلزا پایین است مقدار كود كمتری مورد نیاز بوده و واكنش نسبت به مصرف كود ازته كمتر خواهد بود. به طور كلی ازت مورد نیاز كلزا بهتر است در سه نوبت مصرف گردد به طوری كه یك سوم قبل از كاشت، یك سوم هنگام روزت و مابقی هنگام غنچه دهی به كار  رود.

کود فسفاته:

فسفر برای رشد مناسب كلزا مورد نیاز است به دلیل عدم گستردگی ریشه مقدار فسفر قابل جذب اولیه خاك و همچنین مقدار كود فسفاته مصرفی بسیار مهم می باشد بهتر است در صورت امكان فسفر به صورت نواری و با فاصله زیر بذر مصرف شود. كلزا فسفر را از خاك در مراحل اولیه رشد به سرعت جذب می كند و این جذب تا مدت 8 هفته ادامه دارد. كلزا قادر است فسفر را در مراحل اولیه رشد به مقدار زیادی از كودهای فسفاته مصرف شده به روش نواری جذب كند. آزمون خاك بهترین روش برای تشخیص كمبود فسفر است.

کود پتاسه:

كلزا برای حداكثر رشد و عملكرد مطلوب نیاز به مقدار كافی پتاسیم دارد. پتاسیم تحمل گیاه را نسبت به امراض سرما وخشكی بیشتر و تولید نشاسته و كربوهیدرات ها را افزایش می دهد پتاسیم استحكام گیاه را افزایش داده و برای رشد بهینه مقدار مطلوب آن ضروری است. هنگامی كه پتاسیم به مقدار كافی در خاك وجود نداشته باشد باید كودهای پتاسیمی را مصرف نمود. بهترین روش برای تعیین مقدار پتاسیم مورد نیاز كلزا آزمون خاك است. در خاك هایی كه میزان پتاسیم خاك كم است به دلیل تثبیت شدید ممكن است نسبت به مصرف كودهای پتاسیمی واكنشی دیده نشود در چنین خاك هایی بهتر است مصرف كودهای پتاسیمی به صورت سرك انجام گیرد. به دلیل تحرك  كم پتاسیم در خاك بهتر است مصرف آن به روش نواری و نزدیك بذر انجام گیرد. درصورت مشاهده كمبود عناصر ریز مغذی توسط آزمون خاك بایستی نسبت به مصرف آنها در خاك و یا محلولپاشی اقدام نمود.

كلزا با كیفیت مناسب دارای 44-40 درصد روغن و حاوی 48-43 درصد پروتئین است برای تولید روغن با كیفیت خوب لازم است توجه ویژه ای به عمل جایگزاری و زمان مصرف كودها انجام شود. مصرف خیلی زیاد ازت باعث ورس شده و یا مقدار روغن را كاهش می دهد ومنجر به دانه های سبزی می شود كه مقدار كلروفیل را در روغن افزایش می دهند. قراردادن نواری كور 5/2 سانتی متر در كنار و زیر بذر و برای حصول عملكرد بالا مورد نیاز است. از تماس مستقیم كودهای شیمیایی خصوصاً ازت ، پتاسیم و گوگرد پایدار جلوگیری شود چنانچه از گوگرد عنصری استفاده می شود لازم است قبل ازكاشت در خاك پخش و زیر خاك رود تا فرصت كافی برای تبدیل شدن به فرم قابل جذب برای گیاه را داشته باشد. توصیه می شود عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در فرم هایی كه به راحتی برای گیاه قابل جذب باشند استفاده نمود.

 

تاریخ كاشت:

با توجه به شرایط خاص آب و هوایی منطقه و وضعیت كشاورزان به طور کلی بهترین تاریخ كاشت هیبریدHyola 401  ، هایولا 420 رقم و RGS003 برای استان نیمه اول آبان ماه می باشد. ولی در صورتی كه شرایط آبیاری زمین فراهم باشد از دهه آخر مهرماه می توان نسبت به كشت آن اقدام نمود. این تاریخ کاشت برای شهرستانهای گنبد و كلاله در صورت داشتن آب آبیاری و یا نزول بارندگی کافی جهت كاشت كلزا توصیه می گردد و در صورت عدم وجود چنین شرایطی بهتر است در مناطق دیم گنبد و كلاله، كشت در نیمه دوم آبان ماه صورت گرفته تا گیاه بتواند عملكرد قابل قبولی تولید كرده و همچنین خطر از بین رفتن گیاهچه های سبز شده در اثر تنش خشكی به حداقل برسد. اگر در شرایط دیم و عدم وجود آب جهت آبیاری، گیاه زود كاشته شود، ممكن است رطوبت جهت استقرار و نگهداری گیاهچه ها تا بارندگی بعدی كافی نبوده و گیاهچه ها از بین بروند.

كاشت گیاه را می توان تا اول آذرماه نیز انجام داد ولی با تاخیر در تاریخ كاشت از عملكرد آن كاسته می شود. بر اساس آزمایشات انجام شده به ازاء هر روز تاخیر در كاشت، حدود30- 25كیلو گرم در هكتار كاهش عملكرد دانه به وجود می آید. بطوركلی برای شرق استان(كلاله،گنبد،گالیكش ومینودشت )ازاواسط مهرماه تا اواسط آبانماه وبرای غرب استان (گرگان، علی آباد ،آق قلا،كردكوی،بندرتركمن ،بندرگز و آزادشهر) ازاوایل آبانماه تا اواخر آبانماه می توان اقدام به كشت كلزا نمود.

رقم :

ارقام هیبرید با عملكردی حدود 10% بیشتراز ارقام معمولی ترجیح داده می‏شوند. وبه ترتیب ارقام Hyola  401و RGS00و Hyola 420 عملكرد بهتری دراستان  نشان داده‏ و علاوه بر داشتن خصوصیات زراعی مطلوب از پتانسیل عملكرد بالایی برخوردارند. لازم به ذكر است كه در كلزا، دارا بودن قوه نامیه، خلوص و قدرت سبز بالای بذر در شرایط مزرعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، لذا در این ارتباط لازم است تا بذور مورد نیاز حتماٌ از منابع معرفی شده خریداری شود. همچنین به هیچ وجه نباید از بذور سال های گذشته و ارقام مخصوص مناطق سردسیر جهت كشت در منطقه استفاده كرد.  

 

میزان بذر :

میزان بذر مصرفی 8-6 كیلوگرم درهكتار توصیه می گردد. فاصله ردیفهای کاشت کلزا 24- 12سانتی متر بین می باشد. بهترین عمق كاشت 3-2 سانتی متر، بهترین فاصله روی ردیف 5 سانتی متر و بهترین تراكم بوته 80-70 بوته در متر مربع می باشد.

 

کنترل آفات ، بیماری ها و علف های هرز :

1-   برای کنترل آفات ، بیماری ها و علف های هرز موارد ذیل توصیه می گردد:

2-   استفاده از بذورکلزای بوجاری شده عاری از علف هرز

3-   استفاده ازعلف کش خاک مصرف ترفلان به میزان 5/2 لیتردر هکتار قبل ازکاشت کلزا.

4-   استفاده از بذور سالم و عاری از آفات انباری

5- ضدعفونی بذر کلزا با حشره کش های گائوچو(12-8 گرم به ازای هرکیلوگرم بذر)ویا کروزر(7سی سی به ازای هرکیلوگرم بذرکلزا) برای مبارزه باکک کلزا درابتدای فصل زراعی.

6-   ستفاده از بذورضد عفونی شده با یکی ازسموم قارچ کش رایج .

تذکر: بذرهای ضد عفونی شده باکروزر حتما باید24ساعت پس ازضدعفونی کاشته شود.

نوع مطلب : دانه های روغنی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 12:03 ق.ظ
ロレックスコピー、ROLEXスーパーコピー、最高級ロレックスコピー通販
شنبه 17 فروردین 1398 02:15 ب.ظ
スーパーコピー時計プロのブランドコピー専門店
سه شنبه 16 آبان 1396 10:18 ق.ظ
علت به گل رفتن کلزا در آبانماه چی می باشد و راهکار آن چیست
سه شنبه 16 آبان 1396 10:18 ق.ظ
علت به گل رفتن کلزا در آبانماه چی می باشد و راهکار آن چیست
شنبه 1 مهر 1396 12:36 ب.ظ
I've been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners
and bloggers made good content as you did, the
web will be a lot more useful than ever before.
پنجشنبه 10 فروردین 1396 05:45 ب.ظ
Wonderful web site. Lots of helpful information here. I'm
sending it to several friends ans also sharing in delicious.
And of course, thank you on your sweat!
پنجشنبه 10 فروردین 1396 03:31 ب.ظ
Howdy exceptional website! Does running a blog such as
this take a large amount of work? I have very little knowledge
of coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any recommendations or
techniques for new blog owners please share. I understand this
is off topic nevertheless I just wanted to ask.
Appreciate it!
یکشنبه 10 اسفند 1393 07:12 ب.ظ
سلام
این جمله که نیاید حتما از بذور سال گذشته استفاده کرد جمله علمی نیست ما تا زمان حفظ قوه نامیه استاندار حداقل 85 درصد می توان از بذور سال های گذشته استفاده کنیم خواهشا تحقیق کنید چون اطلاع رسانی اشتباه خیلی سخت جبران می شود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :